CSiR Susz kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Susza, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor CSiR Susz samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania CSiR Susz i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza CSiR Susz oraz reprezentuje CSiR Susz na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor CSiR Susz działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Susza w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor CSiR Susz jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w CSiR Susz pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy CSiR Susz winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność CSiR Susz regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora CSiR Susz, regulaminy i instrukcje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26, marzec 2021 11:12 administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, marzec 2021 11:15 administrator