Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania CSiR Susz zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Naszego Miasta (Uchwała VIII/53/2007 z dnia 26.07.2007 r.)

 

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności CSiR Susz jest:

  • organizowanie i koordynowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych
  • upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji w gminie i mieście
  • prowadzenie zajęć w zespołach sportowo- rekreacyjnych, także dla osób niepełnosprawnych
  • zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie sportu i rekreacji
  • inspirowanie i otaczanie opieką inicjatyw w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych
  • aktywne uczestnictwo w rozwoju sportu szkolnego
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne stymulujące równowagę psychofizyczną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami w tym także działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacjami sportowymi i kulturalnymi
  • utrzymanie, rozbudowa i wyposażenie istniejącej oraz nowo tworzonej bazy sportowo- rekreacyjnej
  • nawiązanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w celu udostępniania i wykorzystywania bazy centrum do celów rehabilitacyjnych

 

Odrębną formą działalności CSiR Susz jest organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, które z jednej strony promują miasto, z drugiej zaś umożliwiają jego mieszkańcom uczestniczenie w widowisku sportowym na wysokim poziomie. Wydarzeniem takim są m.in. imprezy: Susz Triathlon, bieg nocny NightRun Susz, Ogólnopolski Wyścig MTB Susz.

 

Siedzibą i obszarem działania CSiR Susz jest gmina Susz.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością CSiR Susz sprawuje Burmistrz Susza w ramach posiadanych kompetencji działania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24, marzec 2021 13:49 administrator