Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędowe: Główny Księgowy.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu,

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Głównego Księgowego w Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

 

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, ul. Piastowska 5C, 14-240 Susz

Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy

Wymiar etatu: ¾ etatu

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 

Wymagania formalne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 3. Wykształcenie:
 4. ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości lub
 5. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości lub
 6. wpisany do rejestru biegłych rewidentów n podstawie odrębnych przepisów, lub
 7. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.

  

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość rachunkowości w jednostkach budżetowych.
 2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 3. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego jednostkach budżetowych.
 5. Znajomość przepisów płacowych.
 6. Znajomość rozliczeń z ZUS-em.
 7. Znajomość zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu i dyscypliny finansów publicznych.
 8. Posiadanie ogólnej znajomości zasad finansowania zadań samorządowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.
 9. Posiada umiejętność sporządzania analiz finansowych i danych statystycznych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości CSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym jednostki.
 4. Kontrola kompletności dokumentów dotyczących operacji finansowych i ich dekretację.
 5. Przygotowanie projektu budżetu.
 6. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej.
 7. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 8. Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników wraz z ich terminowym przekazywaniem.
 9. Sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS.
 10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 11. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
 12. Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS.
 13. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

  

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko Głównego Księgowego.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

Dokument aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, które wykraczają poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9, ust. 2, lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Warunki pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: parter w budynku Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, praca biurowa przy monitorze ekranowym. Praca jednozmianowa. Oświetlenie stanowiska światłem sztucznym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia jest niższy niż 6 %.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko główny księgowy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II” w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, ul. Piastowska 5C, 14-240 Susz w terminie do dnia 13.02.2023 r.  do godziny 15.00 lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu do jednostki).

Ofert, które wpłyną do CSiR niekompletne lub zostaną złożone po terminie – nie będą rozpatrywane i zostanę odesłane kandydatowi.

Informacje dodatkowe – procedura naboru:

 1. Etap I – ocena formalna dokumentów i wyłonienie kandydatów do II etapu rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne o zakwalifikowaniu do II etapu zostaną powiadomieni  telefonicznie o terminie dalszego postępowania konkursowego.
 3. Etap II – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej CSiR Susz oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CSiR.

 

Susz 03.02.2023 r.                                                                                                                                                                                                              

Dyrektor CSiR

/-/ Jarosław Piechotka

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o wynikach naboru pdf 225.22 KB administrator
Informacja o wynikach naboru - wybór kandydata pdf 225.74 KB administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03, luty 2023 08:12 administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14, luty 2023 13:54 administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20, luty 2023 13:57 administrator